Ti lakaz Ticuantepe

Trwa zour apre zot nesans dan lopital Vivian Pelles,  Alice, Amelie ek zot mama ti retourn zot lakaz dan Ticuantepe. Ticuan savedir ‘feros, ena kouraz’ e tepeh savedir ‘kolinn’. Sa bann mo exotik la, se bann mo dorizinn Nahuatl. Sa, ti langaz bann premye abitan Nicaragua. Alors, Ticuantepe savedir ‘kolinn dimoun ki ena kouraz’, e mo espere ki sa pu inspir mo de ti kombatan austal-nica dan zot lavi.

Orkide Pwidor

 

Zot ti lakaz de lasamm, li kouler later rouz. So salon, lakwizinn e salamanze tou ansamm dan enn mem pies ki ouver lor enn lavarang lor de kote. Lakaz la dan milie enn gran lakour kot ena enn pake zarb frwitye. Ena zavoka, banann, limon, mang, zoranz, e tamarin. Denis kontan fer zardin e depi sa detrwa mwa ki zot abit Ticuantepe, li finn plant enn pake fler, ikompri kana, gardenia, ibiskis, roz, fler zinzamb, margrit, fler sousi, e enn pake ankor. Ena detrwa plant dan panie ki anpanda kont mir lavarang, e ena enn zoli orkide (Plwidor) ki pe pouse lor tron enn mangie devan laport.

Ber kot bann tibaba dormi dan lazourne, li derier sa lafnet ek baro ki dan foto la. Vizavi lafnet ena enn basin dilo ki atir enn pake zwazo kouma bann kolibri e bann Empidonax flycatcher (enn zwazo blan e gri ki atrap mous e ki ena enn zoli sante). Ena osi enn gro korbo ki vinn bengne e ravitaye dan basin la toulezour. Toutfwa, guardabarranco, zwazo nasional nicaragua, li res lor pye dan fon lakour. Li mari zoli me li inpe sovaz sovaz. Depi lor lavarang, nou kapav osi vey ekirey grimp lor bann gro fey banann et fransi bann pye vit vit pu al rod manze. Mo byen kontan get tousala letan mo pe tini mo de grantifi, sakenn so tour, pandan ki mo sant Larivyer Tanye pu zot.  Sa bersez la finn vinn koumandir enn linkantasyon ki selman bann sante zwazo kapav interomp.

Mo bien kontan ki Alice & Amelie pe tann sante zwazo, e pa vakarm trafik, tromp loto, siren, petar, tou sa tapaz ki ou tande toutlazourne dan Managua. Ticuantepe li ouadire lakampagn, e premye son ki ou tande dan gramatin se kok ki pe sante. Sa sante kok la, limem ki lev ennbann nicaragouen ki bizin lev boner pou al vann zot marsandiz dan bazar. Swazo sante tout lazoune, e tanzantan ou osi tann enn poul anonse ki li finn ponn so dizef.

Bann poul ek enn kok

Dan kwen lakour ena detrwa poul ek enn kok dan enn poulaye. Bann propriyeter inn batiz sak poul ek enn non ki reflet so personalite. Nou ena Britne, Kayli, Biyonse e Tess. Malerezman pou Maria e Witne, de poul ki pa ti ponn, bann proprieter finn touy zot pou fer poule roti zour laniverser Angie. Lavi bien red dan sa pei la, dimoun bien mizer, e sak zanimo bizin rann li itil. Nou ti sagrin, me nou kontan panse ki sa de poul la ti gagny enn bon lavi, san stress.
Justin, ki ti sel kok dan poulaye, li ti tomm malad zour ki nou ti ariv Ticuantepe. Manze ti tass dan so gozie, mem zafer ki ti ariv Danii detrwa semenn avan. Ti enn lapremidi bien mouvmante, ziss enn semenn apre nesans bann zimel, kan bann paran e bann granparan pa ti ankor tro kone kouman bizin okip tibaba. Telman Justin ti pe toufe, nou ti bizin galoupe al lafarmasi al rod enn sereng e donn li enn doz dilwil parafin pou degaz so gozie. Me nou pa inn reisi geri li, e li’nn tome, mor red divan laport. Ayo, nou ti bien stresse – enn kote Justin pe toufe, lok kote tibaba pe fer enn kalite tapaz nou pa tro kompran. Nou pa ti kone ki kote galoupe.
Lamor Justin ti fer nou bien sagrin. Li ti enn bon kok, li ti bien konn okip so bann madam, fer zot ponn dizef organik toulezour. Nou ti bien bizin ramplass li. Samem ki bann misie inn al dan enn laferm dan La Concha pou aste enn lot kok. Zot ti bien anvi aste Donald, enn bebet impressionan avec enn gran touf plim zonn lot so latet, me li ti kout bien ser parski li ti resamble prezidan lamerik. Zot finn bizin aste enn lot kok, me aster li finn bien instale dan poulaye, e li telman okip sa bann poul la ki bann propryeter inn batiz li Harvey.

Lakour Ticuantepe rapel mwa mo lakour Katborn, Moris

Sa gran lakour la, ek so bann bel bel pie, so bann ti kare gazon, e so later rouz, rapel mwa bann souvenir Kat Born, kot mo ti grandi dan Moris. Nou osi nou ti ena poul. Ansomm nou ti ena enn pake zanimo, ikompri lezwa, dindon, kabri, zako,  lisyen e sat. Sak zanimo ti ena so prop personalite. Ena ki ti bon, ena ki ti move, me zot tou ti partaz nou lavi. Bann lezwa, Donald (vre mem, ti so nom sa) e Daisy, ti komann poulaye. Zot ti bon gardien, pli feros ki lisyen. Bann lezwa, zot swazi enn sel partner pou lavi e zot bien bien sagrin kan zot partner mor. Kan Daisy ti mor, Donald ti vinn plere toulezour divan laglass dan lasamm mo bann paran. Li ti tourn so latet traver (parski so lizye lor kote so latet), e li ti krwar ki so refleksyon ti Daisy. Li ti bien sagrin parski li  napli ti kapav zwenn so fam. Apre lamor Daisy, sitan Donald inn vinn move e feros, li kumans galoup derier dimoun dan lari, rod atak zot. Enn zour lapolis inn chombo li, inn met li dan prizon  e mo mama ti bizin al fer deklaraion lapolis pu larg li. Me sa enn lot siztwar  sa.

Geese mate for life
Source: Animals | How stuff works
Why do geese mate for life?
https://animals.howstuffworks.com/birds/geese-mate-for-life.ht

Write A Comment