Alice & Amelie

Dan sa blog la mo dekrir bann lespwar e bann rev ki rampli mo leker kan mo fini donn bibron mo de grantifi, bann zimel Alice e Amelie. Mo fek pran mo retret e mo habit Fingal Head dan lenor New South Wales, Lostrali, e mo finn voyaz ziska Ticuantepe, Nicaragua, pou al zwenn mo tifi ek so de baba. Mo enn lingwist pasione, ki kontan lir, kwi manze, fer zardin, e voyaze. Kan mo tini mo ban grantifi dan mo lebra, mo partaz ek zot bann souvenir et bann laspirasion ki vinn dan mo lespri.  Mo ramenn zot Moris, kot mo ti ne et kot mo finn grandi. Mo partaz ek zot mo leksperians kan mo ti enn emigran fek ariv Lostrali, kan mo ti santi mwa kouma enn etranze, e kouma li ti difisil pou integre. Mo promet zot ki mo pou inspir zot pou ki zok vinn bann fam for e indepandan.

E kan mo santi ki mo inpe enerve, tansion ki zot pou grandi dan enn sosyete kot zom dominer, mo sant zot enn bersez dan mo kreol morisyen pou kalme nou tou. Apre sa mo dir zot detrwa mo an franse, langaz ki sipoze lepli poetik dan lemonn. Me eski vre sa? Pablo Neruda, pa limem pli gran poet? Alice e Amelie pou koz espagnol, enn langaz ki mo pe sey aprann. Mo pou partaz ek ou mo bann panse gramatikal kan mo pe sey kompran diferans ant por ek para, e system lartik espagnol ek so bann verb iregilie. Alice e Amelie pu koz espagnol e angle, lang mondial, lang ki zot pu aprann ek zot mama. Mo pou rakont zot mo bann voyaz dan Lafrik, Moris, Litali, Lafrans, e mo lavi dan Fingal Head, bor larivyer Tweed. Mo finn deza imazinn pou zot enn lavi ranpli sikse e boner, me pa san defi. Sa blog la, li dekrir mo bann lespwar et laspirasyon ant bann bibron ki mo donn Alice e Amelie. Li dekrir mo leksperians antan ki granmer, li evok bann souvenir e bann rev ki vinn nou dan leker kan nou tini enn baba dan lebra.

Alice e Amelie ti bann baba prematire, ne dirzans par sezaryenn. Zo ti pez 1,9kg e 2kg respektivman. Letan mo ti pe prepare pou kit lostrali, mo ti pe imazine ki zot ti pou bizin rest lontan lopital dan bann berso imidifie, me malgre zot nesans prematire, zot pa ti ena okenn sign detres ni febles, e lopital inn ranvoy zot lakaz trwa zour apre zot nesans. Sa ti premye fwa ki mo ti vinn granmer, e dan mo lespri ostralyen inpe konn tou, mo ti soke, mo ti pe demann mwa si bann dokter la pa ti pe komet neglizans.

Dokter ti donn bann paran enn pake instriksyon, eksplike kuma bizen donn bibron bann baba touledezer 24/7. Sak bibron ti kapav pran enerdtan, e akoz bann tifi pa ti lev anmemtan, souvan nou pa ti fini donn enn bibron kan ti bizin rekomans donn enn lot. Lizour vinn lanwit, lanwit vinn lizour, e nou latet tourn dan vid a fors nou mank somey.

Dokter ti osi donn bann paran bann instriksyon spesial pou Alice parski li ti ena lazonis. Ti bizin met li dan soley toulezour, vin minit par zour. Dis minit sak kote. Ouadir enn reset pou enn biftek byen kwi.

Ti bizin fer sa avan dizer gramatin akoz sa soley feros Nicaragua la riske bril li. Me nou pa ti gagn sa problem la parski nou ti an septam, sezon lapli, e toulezour ti ena inondasion. Alice, so tin ti touzour inpe zonn zonn, e nou ti vey li byen tansyon li vinn letarzik. Sa problem la ti donn nou enn pake stress, ankor plis ki, trwa semenn apre lanesans bann zimel, bann paran pa ti finn ankor kapav dormi plis ki dezerdtan deswit.

Nou ti santi nou dan enn expes niaz telman nou ti okipe. Nou ti instal bann bibron lor ban lakwizinn, e sanzare nou prepar formil pou baba, nou sof bibron, e nou met sterilizater anmars.  System dizestif bann zimel ti mars byen, e zot ti transform sa formil Nan pu baba la an lamoutard. Nou ti sanz sot lanz, e met lakrem lor zot poum tansion zot gagn inflamasion lapo. Lerla nou ti remet zot tipti linz lor zot – pli piti linz baba ki ti ena, me ki ti ankor tro gran pou zot – nou ti re-anvlop zot kouma bann ti burrito dan enn gran linz mouslinn et nou ti remet zot dan zot ber, ziska ki ler lot bibron arive, biento…

Premye fwa ki mo ti zwenn Alice e Amelie, zot ti paret telman frazil ki mo ti per pran zot.  Zot ti telman tipti ki zot ti kapav tini dan lame enn zom. Kan mo’nn pran zot dan mo lebra e mo’nn  santi mo leker fonn. Zame mo ti a krwar ki mo leker ti kapav fonn koumsa.

Mo lavi inn sanze pou touzour.

Amelie & Alicekum

Write A Comment